უკან

ხელშეკრულება

წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს თქვენსა და შპს "გლობალ ზონს" – auczon.com შორის დადებულ სავალდებულო შეთანხმებას.

ნებისმიერი პირი, რომელსაც სურს, რომ ისარგებლოს auczon.com_ის ნებისმიერი მომსახურებით, უნდა გაეცნოს და დაეთანხმოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს.
რეგისტრაციის ღილაკზე დაჭერით და რეგისტრაციის გავლით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და დაეთანხმეთ წინამდებარე ხელშეკრულებას - ვებ-გვერდის (auczon.com) მოხმარების წესებსა და პირობებს, ასევე ყველა პირობას, რაც ვებსაიტზეა განთავსებული, რომელიც დაფიქსირებულია ოფიციალურად (როგორც მოხმარების წესების, ასევე რჩევებისა თუ რეკომენდაციების სახით), მათს შორის, ვებსაიტის ფუტერზე განთავსებულ ლინკებზე, მთავარ გვერდსა თუ პროდუქტის გვერდებზე

ხელშეკრულების მხარეებს წარმოადგენენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "გლობალ ზონ" (შემდგომში – კომპანია, ვებსაიტი, პლატფორმა) და ნებისმიერი პირი (შემდგომში – მომხმარებელი), რომელიც დარეგისტრირდება ვებ-გვერდზე, როგორც ჩვეულებრივი მყიდველი თუ მაღაზია, რომელსაც სურს ისარგებლოს პლატფორმით.

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტებები

ა) კომპანია – შპს "გლობალ ზონ", საიდენტიფიკაციო კოდი: 416324276, იურიდიული მისამართი: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას ქ. #4, რომელიც აფორმებს წინამდებარე ელექტრონულ ხელშეკრულებას.
ბ) ვებ-გვერდი / auczon / auczon.com – შპს "გლობალ ზონის" ონლაინ სავაჭრო სისტემა.
გ) მომხმარებელი – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე.
დ) მხარე – კომპანია, მომხმარებელი.
ე) გამყიდველი – მომხმარებელი, რომელიც ვებ-გვერდზე ყიდის საკუთარ ნივთს ან უფლებამოსილია, რომ გაყიდოს ეს ნივთი.
ვ) მყიდველი – მომხმარებელი, რომელიც გამყიდველის მიერ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ნივთს იძენს.
ზ) შევაჭრება – აუქციონში ან ონლაინ შევაჭრებაში მონაწილეობის პროცესი.
თ) აუქციონი/ აუქციონის მოდელი – შპს "გლობალ ზონის" მიერ გამართული ონლაინ აუქციონი საკუთარი ვებ-გვერდის, www.auczon.com_ის საშუალებით.
ი) ონლაინ შევაჭრების მოდელი /ონლაინ შევაჭრება – შპს „გლობალ ზონის“ მიერ საკუთარი ვებ-გვერდით განხორციელებული ონლაინ ვაჭრობა.
კ) კანონმდებლობა – საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.
ლ) გარანტია – თანხა, რომელიც მყიდველს საგარანტიოდ ებლოკება საკუთარ ბალანსზე ვაჭრობაში ჩართვამდე, აუქციონის პროცესის რეგულირებისა და დაზღვევის მიზნით და რომელიც შედის მოგებული ნივთის თანხაში.
მ) ნივთი – ნებისმიერი ტიპის პროდუქტი, რომლის გაყიდვაც დაშვებულია საქართველოს კანონმდებლობით.
ნ) auczon ანგარიში /ბალანსი /ანგარიში – მომხმარებლის დაფარული ელექტრონული ანგარიში auczon.com_ზე, რომელზეც აისახება თითოეული მომხმარებლის ტრანზაქცია.
ო) ვებ-გვერდის გადახდის სისტემა – სერვისები, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი იხდის ფულს ონლაინ, პლასტიკური (Visa/Mastercard ან სხვა პლასტიკური ბარათით);

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

1. წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებლებს ენიჭებათ უფლება, რომ საიტზე ნივთის გასაყიდად განათავსონ განცხადება ან/და იყიდონ ვებ-გვერდზე სხვა მომხმარებლების მიერ განცხადების სახით განთავსებული ნივთი ან/და ისარგებლონ რეკლამით.

მუხლი 3. რეგისტრაციის პირობები

1. ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. კომპანიის სერვისებით მოსარგებლე შეიძლება იყოს ნებისმიერი სრულწლოვანი ფიზიკური ან იურიდიული პირი.

მუხლი 4. აუქციონსა და ონლაინ-შევაჭრებაში მონაწილეობა

1. რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია, რომ იყიდოს საიტზე სხვა მომხმარებლების მიერ განთავსებული ან/და გაყიდოს საკუთარ მფლობელობაში არსებული ნივთები ან/და ისარგებლოს ვებ-გვერდის სარეკლამო მომსახურებით.

3. ვებ-გვერდზე განთავსებულ ნივთზე ვაჭრობისთვის ან აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, მომხმარებელს ბალანსზე უნდა ერიცხებოდეს გარანტია, რომელიც განისაზღვრება ნივთს საწყისი ღირებულების 10%-ის (ათი პროცენტი) ოდენობით.

4. აუქციონისა და ონლაინ შევაჭრების დასრულება:

5. ყოველი ბიდი (შეთავაზებული ფასი) აუქციონზე და შევაჭრების ფასი ონლაინ შევაჭრებისას, მიიღება, როგორც მყიდველისგან ოფიციალური თანხმობა, რომ მზადაა ამ ფასში შეიძინოს მოცემული ნივთი, რაც თავისთავად წარმოშობს ვალდებულებას გამყიდველის წინაშე, რის უგულებელყოფითაც ვაჭრობაში მონაწილე ექვემდებარება კომპანიის მიერ განსაზღვრულ სანქციებს.

6. მყიდველს ერთ განცხადებაზე ერთდროულად შეუძლია ისარგებლოს როგორც აუქციონით, ასევე ონლაინ შევაჭრების მოდელით.

7. მყიდველს არსებული გარანტიით მხოლოდ ერთ ნივთზე შეუძლია ვაჭრობა.

8. თუკი მყიდველი გახდა ერთდროულად რამდენიმე აუქციონის/შევაჭრების გამარჯვებული, ვალდებულება ეკისრება, რომ გადაიხადოს ყველა მოგებული ნივთის საფასური.

9. აუქციონის/ შევაჭრების წარმატებით დასრულების შემდგომ ვებ-გვერდის შუამავალი სატრანსპორტო კომპანია უზრუნველყოფს გაყიდული ნივთის გამყიდველის ხელიდან მყიდველამდე მიტანის პროცესს.

10. თუკი გამარჯვებული მყიდველი არ იტვრითავს ნაკისრ ვალდებულებას, გამყიდველთან შეთანხმებით auczon-ადმინისტრაცია დაუკავშირდება ვაჭრობის სხვა მონაწილეებს და შესთავაზებს იმ უმაღლესი ბიდის შესაბამისი საფასურის გადახდას, რაც დააფიქსირეს აუქციონის დროს. ამ შემთხვევაში, გამარჯვებულ მყიდველად გამოცხადდება ის, რომელიც დათანხმდება გამყიდველის შემოთავაზებას.

11. თუკი გამყიდველი არ იტვირთავს ნაკისრ ვალდებულებას მყიდველის წინაშე, მოტყუებით ან შეცდომით მიაწვდის სხვა ან იმავე ნივთს, ვალდებულება დაეკისრება მიწოდების საფასურის ანაზღაურებისა და აღნიშნულ იუზერზე გავრცელდება ვებ-გვერდის საქნციები.

12. თუკი აუქციონი ან ოლაინ ვაჭრობა არ შედგება გამყიდველისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო, გამყიდველს საშუალება აქვს, შეუზღუდავად განაახლოს არსებული განცხადება.

13. აუქციონისა და ვაჭრობის წარმატებით დასრულების დროს გამარჯვებულს ეგზავნება ავტომატური შეტყობინება მითითებულ მობილურ ტელეფონსა და შიდა და გარე მეილზე.

მუხლი 9. მხარეთა უფლებამოსილება

1. კომპანია უფლებამოსილია:
ა) შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები (ნებისმიერი წესი) საკუთარი შეხედულებისამებრ.
ბ) შეაჩეროს ნებისმიერი მომსახურება რაიმე ტექნიკური პრობლემის, უზუსტობის, განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებ-გვერდს.
გ) მომხმარებლის მხრიდან ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში მიიღოს სათანადო ზომები დაჯარიმებით, ყიდვა-გაყიდვის შეზღუდვით ან რეგისტრაციის გაუქმებით.
დ) შეაგროვოს მომხმარებლების ინფორმაცია იმის თაობაზე, რასაც ვებსაიტის ფარგლებში განახორციელებს კონკრეტული მომხმარებელი.
ე) გამოიყენოს შეგროვებული ინფორმაცია მომხმარებლების ქცევის შესასწავლად და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით განახორციელოს მარკეტიგნული კამპანია ვებგვერდის ფარგლებში შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების სახით.

2. კომპანია ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.
ბ) არ გასცეს მომხმარებლის ინფორმაცია მესამე პირზე.

3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

ა) გააკეთოს არჩევანი და შეიძინოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ნივთები.
ბ) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.

4. მომხმარებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულების პირობები;
ბ) განცხადების ვადის ამოწურვამდე ვებ-გვერდის მიღმა გაყიდვის შემთხვევაში, დროულად გააუქმოს აქტიური განცხადება (ამ დროს განცხადების განთავსებისა და რეკლამისთვის გადახდილი თანხა, არ ანაზღაურდება);
გ) ვაჭრობაში (აუქციონით ან ონლაინ-შევაჭრებისას) დადგენილ ფასში იყიდოს ან გაყიდოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ნივთი.
დ) მომხმარებელს თავად ან სხვა პირის გამოყენებით არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის ან სხვა მიზნით მონაწილეობა მიიღოს საკუთარ ნივთზე ვაჭრობაში. ამ შემთხვევაში ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია მიმართავს მკაცრ ზომებს ყიდვა-გაყიდვის დროებით შეზღუდვის ან რეგისტრაციის გაუქმების ფორმით.

მუხლი 10. ანგარიშსწორება

1. ვებ-გვერდზე, www.auczon.com, მომხმარებელმა შესაძლებელია, შემდეგნაირი ანგარიშსწორების მეთოდებით ისარგებლოს: ა) Viza/Mastercard ან პლასტიკური ბარათით; ბ) ონლაინ განვადება
გ) საბანკო ანგარიშზე გადმორიცხვა

მუხლი 11. გადახდის მეთოდები

1. განცხადების განთავსების, რეკლამისა და საგარაინტიო თანხის გადახდა ხორციელდება ონლაინ, პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდით.
1.1. პლასტიკური ბარათით გადახდის დროს, მომხმარებელი გადავა "საქართველოს ბანკის" ონლაინ-გადახდის გვერდზე და მოთხოვნილი ინფორმაციის სათანადოდ შევსების შემდგომ ნებისმიერი ბანკის (Visa/Mastercard) პლასტიკური ბარათიდან ჩამოიჭრება შესაბმისი თანხა.

მუხლი 12. ქონების მიღება და უკან დაბრუნება

1. შპს „ონვეი“ ახორციელებს ამანათების გადაზიდვას, რომელიც უზრუნველყოფს გაყიდული ნივთის მყიდველამდე მიტანის სერვისს.
2. ამანათის ჩაბარებამდე მყიდველებს შეუძლიათ ნივთის შემოწმება და თუკი არ შეესაბამება ვებსაიტზე არსებულ აღწერას, ექვემდებარება უკან დაბრუნებას.
2.1. უკან დაბრუნებისას ტრანსპორტიორის მიერ გვეგზავნება დაბრუნების მიზეზი; თუკი გამოვლინდა, რომ მიზეზი არაარსებითია, მყიდველს ეკისრება ტრანსპორტირების გაორმაგებული საფასური, ხოლო დარჩენილი თანხა უბრუნდება.
2.2. თუკი გამყიდველის ბრალეულობა დადგინდა, მყიდველს უნაზღაურდება სრული თანხა, ხოლო გამყიდველს დაეკისრება ტრანსპორტირების გაორმაგებული საფასური.
2.3. კონკრეტულ მაღაზიებთან მიმართებაში შესაძლოა, არსებობდეს უკან დაბრუნების განსხვავებული პოლიტიკა.

მუხლი 13. მხარეთა პასუხისმგებლობა

1. წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მიყენებული ზიანისთვის მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მმუხლი 14. კონფიდენციალობა

1. მომხმარებელი პასუხს აგებს მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე.
2. მომხმარებელი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ სხვადახვა მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, მომხმარებელმა ის უნდა შეცვალოს.

მუხლი 15. მოქმედი კანონმდებლობა

1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობა.
2. ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მხარეთა შორის, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

მუხლი 16. დამატებითი პირობები

1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების ათვლა ხორციელდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად.
2. იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდის შუამავლობით შეძენილი ქონების გატანა ხდება ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ონლაინ შევაჭრებასა და მყიდველს ეკისრება პასუხისმგებლობა შესაბამისი საბაჟო პროცედურების განხორციელებაზე.
3. მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება auczon.com_ის შიდა ფოსტაზე, რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ან შესაბამის განცხადებაში მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.
4. ვებგვერდზე იკრძალება სექსუალური შინაარსის (სექს სათამაშოების და მსგავი კლასის პროდუქცია), ნარკოტიკების, ცხოველების და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით აკრძალული ნებისმიერი ნივთის ატვირთვა/გაყიდვა.